Miejska Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 24 października 2007 roku przez Miasto Imielin z wysokością kapitału 200.000,00 zł. Spółka rozpoczęła działalność od 1 listopada 2007 roku. W wyniku zmian kapitałowych od 2010 roku kapitał spółki wynosi 5.694.500,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest miasto Imielin.


Przedmiotem działalności Spółki jest w głównej mierze:

  1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzania wody.
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne.
  3. Obsługa nieruchomości.
  4. Leśnictwo, włączając działalność usługową.
  5. Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową.
  6. Budownictwo.
  7. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
  8. Działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
  9. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.