Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie działa na podstawie przepisów:

 1. Kodeksu Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15.09.2000r. (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)
 2. Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczona Odpowiedzialnością z dnia 24.10.2007r.

 Numer KRS 0000293961  REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Przedmiotem działalności Spółki jest w głównej mierze:

 1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzania wody.
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne.
 3. Obsługa nieruchomości.
 4. Leśnictwo, włączając działalność usługową.
 5. Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową.
 6. Budownictwo.
 7. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
 8. Działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 9. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

 

Władzami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników:

Jedynym udziałowcem spółki jest Miasto Imielin reprezentowane przez 
Burmistrza Miasta P. Jana Chwiędacza

 • Rada Nadzorcza:

Przewodniczący P. Krzysztof Szluzy

Z-ca Przewodniczącego P. Marek Jędrysik

Sekretarz P. Mariusz Gaweł

 • Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu P. Mirosław Szendera

 

 

Spółka została zawiązana w dniu 24 października 2007 roku przez Miasto Imielin z wysokością kapitału 200 000,00 zł. Spółka rozpoczęła działalność od 1 listopada 2007 roku.

 

W wyniku zmian kapitałowych od 1 stycznia 2010 roku kapitał spółki został powiększony o aport rzeczowy w postaci sieci wodociągowej na terenie miasta Imielin obecnie kapitał spółki wynosi 5 694 500,00 zł i dzieli się na 11 389 udziałów po 500,00 zł każdy.

 

BIP Jeżeli coś nie jest dostępne na stronie prosimy o kontakt z
MSK Imielin.