Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Olszewskiego i w ul. Brata Alberta od węzła w parkingu przy ul. Aptecznej do skrzyżowania z ul. Imielińską, oraz ul. Imielińska od skrzyżowania z ul. Brata Alberta do ul. Niemcewicza

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ODPOWIEDŹ 2

ODPOWIEDŹ 1

001 Ogłoszenie o zamówieniu

002 SIWZ

003 PFU

004 zal 1 Formularz ofertowy

005 zał 2 wzór umowy

006 zał 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

007 zał 4 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

008 zał 5 wykaz robót

009 zał 6 Wykaz osób