Drukuj

UNIEWAŻNIONY !!!

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Olszewskiego i w ul. Brata Alberta od węzła w parkingu przy ul.  Aptecznej do skrzyżowania z ul. Imielińską, oraz ul. Imielińska od skrzyżowania z ul. Brata Alberta do ul. Niemcewicza

Unieważnienie przetargu

Odrzucenie oferty

 

DO WSZYSTKICH  - pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 1

Ogłoszenie o zamówieniu 2

Ogłoszenie o zamówieniu 3

Ogłoszenie o zamówieniu 4

PFU

SIWZ

załącznik 1  - Formularz ofertowy

załącznik 2 - Wzór umowy

załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

załącznik 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

załącznik 5 - Wykaz robót

Załącznik 6 - Wykaz osób