Drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu:

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

 

Przebudowa wodociągu w ul. Kordeckiego w Imielinie wraz z 19 przyłączami

 

Ogłoszenie o zamówieniu 1

Ogłoszenie o zamówieniu 2

Ogłoszenie o zamówieniu 3

Ogłoszenie o zamówieniu 4

SIWZ

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Wykaz robót

Wykaz osób

Przedmiar Kordeckiego PE 160

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Strona tytułowa

Zawartość projektu

Uprawnienia projektanta

Zaświadczenie o ubezpieczeniu

Warunki techniczne MSK Imielin

Informacja o warunkach geologiczno-górniczych str 1

Informacja o warunkach geologiczno-górniczych str 2

Decyzja Burmistrza uzgodnienie lokalizacji

Opis techniczny 1

Opis techniczny 2

Opis techniczny 3

Opis techniczny 4

Zestawienie materiałów wodociągi

Zestawienie materiałów przyłącza

Orientacja

Mapa 1

Mapa 2

Profil wodociągu

Profil hydrant

Posadowienie rurociągu

Podłączenie zasuwy

Zabudowa RO

Zestawienie współrzędnych

Informacja BIOZ 1

Informacja BIOZ 2

Informacja BIOZ 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia