Drukuj

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w ul. Br. Alberta, ul. Brzozy i ul. Bluszczowej:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

Ogłoszenie o wyniku przetargi

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wzór umowy

zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał. nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 5 - Wykaz robót

zał. nr 6 - Wykaz osób

zał. nr 7 - Grupy kapitałowe

Program funkcjonalno-użytkowy

Mapa poglądowa

DO wszystkich 22-02-17

Zamawiający poniżej zamieszcza uaktualniony Rozdział VI SIWZ

Do wszystkich 27-02-17

ZESTAWIENIE OFERT