Drukuj

Przebudowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wandy (od ul. Malczewskiego do ul. Sikorskiego), w ul. Sikorskiego (od ul. Wandy do ul. Malczewskiego oraz boczna Sikorskiego), oraz w ul. Koralowej (od ul. Wandy do ul. Sikorskiego).

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogloszenie o wyniku postepowania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Zestawienie ofert z otwarcia

Sprostowanie do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wzór umowy

zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał. nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 5 - Wykaz robót

zał. nr 6 - Wykaz osób

zał. nr 7 - Grupy kapitałowe

Program funkcjonalno-użytkowy

Mapa poglądowa