Zasady montażu wodomierza dodatkowego i rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej

 

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o. o. w Imielinie informuje Odbiorców usług, że istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług (art. 27, Spółka będzie dokonywała rozliczeń za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego i wykorzystywanej wyłącznie dla celów:

  1. utrzymania terenów zielonych na terenie nieruchomości Odbiorcy usług,:
  2. innych, np.: produkcyjnych, rolniczych, hodowlanych, całorocznej uprawy roślin.

 

Warunki montażu dodatkowego wodomierza

 

W celu zamontowania dodatkowego wodomierza należy:

1. Wystąpić do Spółki z wnioskiem i uzyskać warunki techniczne montażu wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody (WT).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek może zostać złożony: osobiście w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87 w godzinach: poniedziałek: 7:30 -17:00, wtorek, środa, czwartek: 7:30 -15:30, piątek: 7:30 - 14:00, przesłany pocztą na adres: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie, ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Na własny koszt wykonać montaż wodomierza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (WT). Montaż może być zlecony naszej Spółce lub wykonany we własnym zakresie. Po wykonaniu montażu wodomierza dodatkowego we własnym zakresie, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (WT) należy złożyć zlecenie plombowania wodomierza do Spółki. Wniosek o plombowanie do pobrania w pkt 3. Usługa ta jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem.

UWAGA:

W związku z faktem, że wszystkie wodomierze główne MSK sp. z o.o. działają w systemie odczytów radiowych, Spółka zaleca wybór montażu wodomierza i nakładki przystosowanych do odczytów radiowych, co bezpośrednio wpłynie na komfort obsługi i poprawność rozliczeń.

Zlecenie wykonania usługi związanej z wodomierzem dodatkowym do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

Cennik usług.

 1. Zgłosić w Spółce ukończenie prac montażowych poprzez złożenie wniosku o plombowanie wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Sprawdzenia prawidłowości zainstalowania, przeprowadzenia odbioru technicznego i plombowania wodomierza dokonują pracownicy naszej Spółki. Po wykonaniu tych czynności zostanie spisany protokół wykonania usługi. Czynności te są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem.

Zlecenie wykonania usługi plombowania wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

UWAGA:

Podpisany protokół potwierdzający odbiór techniczny wodomierza i jego plombowanie jest podstawą dla Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie do rozpoczęcia rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

W przypadku wadliwego montażu wodomierza pobierana jest opłata za brak możliwości realizacji usługi z przyczyn zależnych od Odbiorcy usług, naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem.

Rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej

 

Wskazania wodomierza dodatkowego będą podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej w danym okresie rozliczeniowym tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę i ważną cechę legalizacyjną.

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o. o. w Imielinie zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku i zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (WT).

Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez wodomierz dodatkowy nastąpi w szczególności w przypadku:

  1. stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach technicznych (WT),
  2. uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
  3. braku wymiany wodomierza po upływie 5 letniego okresu legalizacji wodomierza,
  4. wykorzystywania wody za dodatkowym wodomierzem w sposób generujący ścieki,
  5. dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o różnice wskazań wodomierzy: głównego i dodatkowego nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, oplombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu z wykonanej usługi.

 

Sposoby rozliczania wody bezpowrotnie zużytej ze względu na rodzaj zamontowanego wodomierza:

 

1. Odczyty radiowe

W przypadku wodomierza pracującego w systemie odczytów radiowych: odczyt wodomierza dodatkowego będzie dokonywany łącznie z wodomierzem głównym przez pracownika Spółki.

2. Odczyty tradycyjne

W przypadku wodomierza dodatkowego odczytywanego tradycyjnie obowiązek podawania jego stanu spoczywa na Odbiorcy usług.

Informacja o stanie wodomierza dodatkowego winna być podawana najpóźniej na 2 dni przed dokonywaniem odczytów wodomierzy głównych w danej dzielnicy. Terminy odczytów (rozliczeń) zamieszczone są na fakturze i są zbliżone w każdym miesiącu w zależności od układu kalendarza.

W przypadku braku podania odczytu wodomierza dodatkowego w wyznaczonym terminie, tj. gdy faktura z odczytem wodomierza głównego zostanie już wystawiona, rozliczenie wodomierza dodatkowego nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym. Faktura korygująca w związku z brakiem odliczenia wodomierza dodatkowego nie będzie wystawiana.

Stan wodomierza dodatkowego można podać osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod numerem: 32 225 56 76 w godzinach: poniedziałek: 7:30 - 17:00, wtorek, środa , czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00, za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź po zalogowaniu się do e-Bok.

 

Podsumowanie

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż, obowiązkową legalizację wodomierza (raz na 5 lat) i związane z tym ponowne plombowanie zestawu Odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

 

Do pobrania

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody (WT).

Zlecenie wykonania usługi związanej z wodomierzem dodatkowym do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

Cennik usług

Zlecenie wykonania usługi plombowania wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej