MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Imielinie

realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii ZIT


TYTUŁ PROJEKTU

Montaż ogniw fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków w Imielinie.


OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany będzie na obiekcie oczyszczalni ścieków, przy ul Wandy 44d w Imielinie na terenie
Gminy Imielin, działka nr 394/111. Instalacja będzie budowana na potrzeby istniejącej oczyszczalni ścieków.
Obecne zapotrzebowanie na moc przekracza 300kW, a zużycie energii rocznie sięga 300 000 kWh. Moc
instalacji dobrano z uwzględnieniem limitu dostępnej powierzchni na działce własności inwestora, w
sąsiedztwie obiektu oczyszczalni. Obiekt jest przyłączony do OSD i posiada własne instalacje elektryczne
wraz z odbiornikami energii elektrycznej. Obecnie w obiekcie nie stosuje się OZE.

 
Źródło finansowania:

Wartość projektu: 749 439,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 609 300,00 PLN

Współfinansowanie UE: 517 905,00 PLN

Wkład własny: 91 395,00 PLN

 
Analiza ekonomiczno-środowiskowa:

- redukcja emisji CO2 o 113,8878 ton rocznie (aspekt środowiskowy),
- redukcja emisji PM10 o 0,0056 ton rocznie (aspekt środowiskowy),

- zmniejszenie rocznego zużycia energii o 141,3 MWh/rok (aspekt środowiskowy i ekonomiczny).

 
PRZETARGI

Informujemy, że w ramach realizacji ww. projektu Spółka przeprowadziła postępowanie w trybie zapytania
ofertowego umieszczonego na platformie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

oraz na stronie MSK:

https://www.msk-imielin.pl/


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie głównej MSK w zakładce:
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE