KLAUZULA INFORMACYJNA dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

przez

 

Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Imielinie

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych  informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87, 41-407 Imielin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.       Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 

- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- pisemnie na adres siedziby Administratora

 

3.       Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie
i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółki,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.

 

7.       W związku z przetwarzaniem przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia swoich danych.

 

8.       W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                                                                              Prezes Zarządu

 

                                                                                                                                                              Mirosław Szendera